آدرس:  مازندران، بابلسر، خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه مازندران، مرکز آموزش‌های آزاد و الکترونیکی دانشگاه 
 
آدرس پست الکترونیکی:
 ELC@umz.ac.ir

تلفن:  01135303611