اخبار و اطلاعیه


دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی - نوگرایی دینی در اندیشه امام خمینی (ره)

برگزاری کارگاه 16 ساعته، نوگرایی دینی در اندیشه امام خمینی (ره)


لغو کارگاه مالکیت فکری در پژوهش

به اطلاع آن دسته از اعضای محترم هیات علمی که در کارگاه مالکیت فکری در پژوهش ثبت نام نموده اند می رساند که به علت عدم حضور مدرس دوره در تاریخ از قبل مشخص شده، این دوره لغو می گردد.


چاپ گواهینامه های حضور در دوره ها

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در دوره های مختلف مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران می رساند که گواهی شرکت در دوره از پروفایل هر کاربر قابل دسترسی است.