اخبار و اطلاعیه


ساعت برگزاری دوره های توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی

ساعت شروع دوره های توانمند سازی تعریف شده در تابستان 96، 8 صبح و ساعت اختتام کارگاه 14 می باشد.


دوره های توانمندسازی اعضای هیات علمی

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی می رساند که در رابطه با دوره مهارت های ارتباطی خانواده، عضو متقاضی باید با همسر محترم خود در این دوره شرکت نماید. همچنین در رابطه با دوره آسیب شناسی روابط استاد و دانشجو، پس از ثبت نام در دوره، در قسمت دوره های ثبت نام شده، ستون منابع، فرمی وجود دارد که لطفا پس از پر نمودن آن را برای استاد مربوطه ایمیل فرمایید.


چاپ گواهینامه های حضور در دوره ها

به استحضار کلیه شرکت کنندگان در دوره های مختلف مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مازندران می رساند که گواهی شرکت در دوره از پروفایل هر کاربر قابل دسترسی است.